Zpracování osobních údajů
internetového obchodu
SecondhandKejik

společnosti Tomáš Kejík-TexTo s.r.o.

IČ: 052 83 442

DIČ: CZ05283442

se sídlem Masarykovo náměstí 10/9, 680 01 Boskovice,

zapsané v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94506


statutární orgán - jednatel:

Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice


osoba odpovědná za provoz internetového obchodu:

Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice


pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice

Kontaktní údaje: e-mail: tomaskejik@gmail.com

 tel.: +420 725 739 906;

(společnost je dále uváděná jako "prodávající")

Prodávající, jako prodejce a provozovatel internetového obchodu, je podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů správcem oprávněným zpracovávat osobní údaje, tedy shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje nezbytné pro výkon své podnikatelské činnosti. Chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajům, především v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

K osobám využívajícím internetový obchod shromažďuje prodávající různé typy údajů, jako jsou uživatelské jméno a heslo, kontaktní údaje a další nastavení, při provedení registrace nebo nákupu pracuje také se jménem a příjmením, objednávkami a údaji, nastavenými na zákaznickém účtu. 

A/ Účel (účely) a kategorie zpracování osobních údajů:

nabídka obchodu a služeb; reklamní a marketingová činnost; vytvoření databáze klientů, dodavatelů a obchodních partnerů,

zpracovávání osobních údajů se souhlasem nebo na žádost subjektu údajů, získaných přímo od subjektů osobních údajů, z veřejných zdrojů: internetové stránky, veřejné rejstříky na internetu, webové stránky subjektů - kupujících,

ochrana oprávněných zájmů prodávajícího, například ochrana internetových stránek a sítě prodávajícího před zneužitím,

identifikační údaje a kontaktní údaje, jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, při splátkovém nákupu, číslo bankovního účtu, IČ a DIČ podnikatelských subjektů, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a kontakt na sociálních sítích,

údaje o zákaznickém účtu, především údaje o objednávkách, fakturaci, členství v programech prodávajícího, hodnocení produktů, dotazníky a zákaznické ankety, údaje o reklamacích,

údaje zjištěné při návštěvě stránek internetového obchodu, prohlížené aplikace, zobrazované zboží a služby, používané odkazy, také údaje o zařízení, ze kterého je web prohlížen, jako je IP adresa a údaje získané z technologií pro identifikaci zařízení, nebo údaje o využití call centra,

údaje o plnění smlouvy, o odstoupení od smlouvy, termínech plateb za zboží, opakovaných požadavcích, vyřizování požadavků prostřednictvím elektronických formulářů a zasílání obchodních sdělení,

údaje o plnění právních povinností, zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, předávání osobních údajů orgánům finanční správy a dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.

Uskutečněním objednávky zboží dává zákazník souhlas prodávajícímu ke zpracování osobních údajů. Souhlas může kdykoliv odvolat a písemně požádat správce prodávajícího, aby ve své evidenci o zákazníkovi odstranil část údajů nebo všechny údaje. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce prodávajícího povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to v rozsahu a době určené zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávané informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, sloužící k přímé nebo nepřímé identifikaci zákazníků na základě čísla, kódu a dalších prvků, specifických pro identitu kategorie zákazníků, s dělením na fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby. Zpracovávané osobní údaje jsou využívány ke správné realizaci dodávky zakoupeného zboží a s tím souvisejících operací k doručení a přepravě zboží, provedení platby nebo úhrady formou spotřebitelského úvěru, zajištění správné evidence a účtování. 

Správce prodávajícího shromažďuje osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu. Zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje.

B/ Doba uchování osobních údajů

je určena na dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je prodávající povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na dobu vymezenou udělením souhlasu subjektem osobních údajů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Správce prodávajícího dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů, a v případě potřeby osobní údaje anonymizuje. Správce prodávajícího zajišťuje, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Správce prodávajícího provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti zákazníka.

Správce prodávajícího zpracovává osobní údaje za účelem nabídky obchodu a služeb, reklamní a marketingové činnosti, vytvoření databáze klientů, dodavatelů a obchodních partnerů po dobu neurčitou, nejméně tři roky po uskutečnění poslední objednávky. Pokud údaje byly získány z veřejného seznamu a klient, dodavatel nebo obchodní partner písemně vysloví nesouhlas s dalším zpracováváním, nesmí správce údaje dále zpracovávat a nesmí k údajům přiřazovat další osobní údaje.

C/ Cookies a jejich využití

❖ pro bezchybnou funkci internetových stránek využíváme cookies, ukládané na počítač nebo jiné zařízení používané k prohlížení našich stránek, které si tak na určitou dobu zapamatují provedené kroky při vyhledávání zboží, například obsah nákupního košíku,

❖ další oblastí využívání cookies jsou statistické údaje využívané k provádění reklamní činnosti a zkvalitňování prodeje a doprovodných služeb,

❖ nesouhlas s využíváním cookies a takto získaných údajů při prohlížení a využívání našich internetových stránek můžete jednak:

a) využít nastavení svého internetového prohlížeče nebo jiného software a zablokovat využívání cookies, a také

b) můžete svůj souhlas odvolat, zasláním emailu na adresu: tomaskejik@gmail.com, případně dopisem na adresy zveřejněné v části kontakty.

D/ Práva subjektů osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má níže uvedená práva, která vyplývají z právních předpisů, a která může kupující kdykoliv uplatnit a současně má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého může uplatnit případnou stížnost. Jedná se o následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: dotázat se zda prodávající zpracovává osobní údaje a právo k osobním údajům získat přístup,

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že prodávající zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, právo požadovat jejich opravu bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti,

Právo na výmaz: v případě požadavku na výmaz, prodávající vymaže osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to prodávajícímu ukládá zákonná povinnost,

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě zájmu na dočasném omezení zpracování osobních údajů, prodávající toto provedena základě požadavku a omezí zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: prodávající v případě požadavku, aby byly zpracovávané osobní údaje předány třetímu subjektu, toto provede s výjimkou, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob,

Právo vznést námitku: subjekt osobních údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů. V případě, že prodávající neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy subjektu nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky prodávající ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, může subjekt použít odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru) k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je prodávající oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu zašle subjektu osobních údajů informaci.

Při realizaci práv subjektů osobních údajů se na prodávajícího obracejte dopisem na adresu sídla nebo emailem na adresu zveřejněnou v části kontakty.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.4.2020.