Zpracování osobních údajů

internetového obchodu

Secondhand Kejík


společnosti Alois Kejík-levný textil s.r.o.,

IČ: 052 83 396,

se sídlem Kapitána Jaroše 40/18, Lány, 568 02 Svitavy,

zapsané v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37515


statutární orgán - jednatel:

Alois Kejík, nar. 24.5.1955, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice


osoba odpovědná za provoz internetového obchodu:

Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice


pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice

Kontaktní údaje: e-mail: tomaskejik@gmail.com, tel.: +420 725 739 906;


(společnost je dále uváděná jako "prodávající")


Prodávající, jako prodejce a provozovatel internetového obchodu, je podle

zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů správcem

oprávněným zpracovávat osobní údaje, tedy shromažďuje, uchovává

a využívá osobní údaje nezbytné pro výkon své podnikatelské činnosti.

Chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá

s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních

údajům, především v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů

(Nařízení (EU) 2016/679).

K osobám využívajícím internetový obchod shromažďuje prodávající různé

typy údajů, jako jsou uživatelské jméno a heslo, kontaktní údaje a další

nastavení, při provedení registrace nebo nákupu pracuje také se jménem

a příjmením, objednávkami a údaji, nastavenými na zákaznickém účtu.


A/ Účel (účely) a kategorie zpracování osobních údajů:

 - nabídka obchodu a služeb; reklamní a marketingová činnost;

vytvoření databáze klientů, dodavatelů a obchodních partnerů,

 zpracovávání osobních údajů se souhlasem nebo na žádost subjektu

údajů, získaných přímo od subjektů osobních údajů, z veřejných

zdrojů: internetové stránky, veřejné rejstříky na internetu, webové

stránky subjektů - kupujících,

 - ochrana oprávněných zájmů prodávajícího, například ochrana

internetových stránek a sítě prodávajícího před zneužitím,

 - identifikační údaje a kontaktní údaje, jméno a příjmení, uživatelské

jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, při splátkovém nákupu,

číslo bankovního účtu, IČ a DIČ podnikatelských subjektů, e-mailová

adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a

kontakt na sociálních sítích,

 - údaje o zákaznickém účtu, především údaje o objednávkách,

fakturaci, členství v programech prodávajícího, hodnocení produktů,

dotazníky a zákaznické ankety, údaje o reklamacích,

 - údaje zjištěné při návštěvě stránek internetového obchodu,

prohlížené aplikace, zobrazované zboží a služby, používané odkazy,

také údaje o zařízení, ze kterého je web prohlížen, jako je IP adresa a

údaje získané z technologií pro identifikaci zařízení, nebo údaje o

využití call centra,

 - údaje o plnění smlouvy, o odstoupení od smlouvy, termínech plateb

za zboží, opakovaných požadavcích, vyřizování požadavků

prostřednictvím elektronických formulářů a zasílání obchodních sdělení,

 - údaje o plnění právních povinností, zejména povinnosti ve smyslu

účetní a daňové legislativy, předávání osobních údajů orgánům finanční

správy a dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými

právními předpisy.


Uskutečněním objednávky zboží dává zákazník souhlas prodávajícímu ke

zpracování osobních údajů. Souhlas může kdykoliv odvolat a písemně

požádat správce prodávajícího, aby ve své evidenci o zákazníkovi odstranil

část údajů nebo všechny údaje. Požádá-li zákazník o informaci o

zpracování svých osobních údajů, je mu správce prodávajícího povinen

tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to v rozsahu a době

určené zákonem

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.


Osobní údaje jsou zpracovávané informace týkající se určeného nebo

určitelného subjektu údajů, sloužící k přímé nebo nepřímé identifikaci

zákazníků na základě čísla, kódu a dalších prvků, specifických pro identitu

kategorie zákazníků, s dělením na fyzické osoby, fyzické podnikající osoby

a právnické osoby. Zpracovávané osobní údaje jsou využívány ke správné

realizaci dodávky zakoupeného zboží a s tím souvisejících operací

k doručení a přepravě zboží, provedení platby nebo úhrady formou

spotřebitelského úvěru, zajištění správné evidence a účtování.


Správce prodávajícího shromažďuje osobní údaje odpovídající pouze

stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu.

Zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a je-li to nezbytné, osobní

údaje aktualizuje.


B/ Doba uchování osobních údajů

je určena na dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností

plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je

prodávající povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje

uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na dobu

vymezenou udělením souhlasu subjektem osobních údajů. V ostatních

případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být

přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních

údajů.


Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovávány pouze pro účely

státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Správce prodávajícího dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním

do soukromého a osobního života subjektu údajů, a v případě potřeby

osobní údaje anonymizuje. Správce prodávajícího zajišťuje, aby

nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k

jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití

osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních

údajů. Správce prodávajícího provede likvidaci osobních údajů, jakmile

pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě

žádosti zákazníka.


Správce prodávajícího zpracovává osobní údaje za účelem nabídky

obchodu a služeb, reklamní a marketingové činnosti, vytvoření databáze

klientů, dodavatelů a obchodních partnerů po dobu neurčitou, nejméně tři

roky po uskutečnění poslední objednávky. Pokud údaje byly získány z

veřejného seznamu a klient, dodavatel nebo obchodní partner písemně

vysloví nesouhlas s dalším zpracováváním, nesmí správce údaje dále

zpracovávat a nesmí k údajům přiřazovat další osobní údaje.


C/ Cookies a jejich využití

 pro bezchybnou funkci internetových stránek využíváme cookies,

ukládané na počítač nebo jiné zařízení používané k prohlížení našich

stránek, které si tak na určitou dobu zapamatují provedené kroky při

vyhledávání zboží, například obsah nákupního košíku,

 další oblastí využívání cookies jsou statistické údaje využívané

k provádění reklamní činnosti a zkvalitňování prodeje a doprovodných

služeb, nesouhlas s využíváním cookies a takto získaných údajů při prohlížení

a využívání našich internetových stránek můžete jednak:

a) využít nastavení svého internetového prohlížeče nebo jiného

software a zablokovat využívání cookies, a také

b) můžete svůj souhlas odvolat, zasláním emailu na adresu:

tomaskejik@gmail.com, případně dopisem na adresy zveřejněné v části

kontakty.


D/ Práva subjektů osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má níže uvedená práva, která vyplývají

z právních předpisů, a která může kupující kdykoliv uplatnit a současně

má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

(www.uoou.cz), u kterého může uplatnit případnou stížnost. Jedná se o

následující práva:

-  Právo na přístup k osobním údajům: dotázat se zda prodávající

zpracovává osobní údaje a právo k osobním údajům získat přístup,

 - Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů:

v případě, že prodávající zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní

údaje, právo požadovat jejich opravu bez zbytečného odkladu,

s ohledem na technické možnosti,

 - Právo na výmaz: v případě požadavku na výmaz, prodávající vymaže

osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly

shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, byla

vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující

oprávněné důvody pro zpracování, nebo to prodávajícímu ukládá

zákonná povinnost,

 - Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě zájmu

na dočasném omezení zpracování osobních údajů, prodávající toto

provedena základě požadavku a omezí zpracování osobních údajů.

 - Právo na přenositelnost údajů: prodávající v případě požadavku,

aby byly zpracovávané osobní údaje předány třetímu subjektu, toto

provede s výjimkou, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít

k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob,

 - Právo vznést námitku: subjekt osobních údajů má právo vznést

námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro

účely ochrany oprávněných zájmů. V případě, že prodávající

neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování,

který převažuje nad zájmy subjektu nebo právy a svobodami,

zpracování na základě námitky prodávající ukončí bez zbytečného

odkladu. Pokud je hlavní podstata námitky namířena proti zasílání

obchodních sdělení, může subjekt použít odkaz v závěru posledního

obchodního sdělení (newsletteru) k odhlášení odběru obchodních

sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.


V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše

uvedených práv je prodávající oprávněn za realizaci daného práva účtovat

přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém

postupu zašle subjektu osobních údajů informaci.


Při realizaci práv subjektů osobních údajů se na prodávajícího obracejte

dopisem na adresu sídla nebo emailem na adresu zveřejněnou v části

kontakty.


Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti

a účinnosti dnem 1.10.2020.