Všeobecné obchodní podmínky
internetového obchodu

Secondhand Kejík


společnosti Alois Kejík-levný textil s.r.o.,

IČ: 052 83 396,

se sídlem Kapitána Jaroše 40/18, Lány, 568 02 Svitavy,

zapsané v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37515


statutární orgán - jednatel:

Alois Kejík, nar. 24.5.1955, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice


osoba odpovědná za provoz internetového obchodu:

Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice


pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice

Kontaktní údaje: e-mail: tomaskejik@gmail.com, tel.: +420 725 739 906;


(společnost je ve VOP dále uváděná jako "prodávající")


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") prodávajícího, jako

podnikatelského subjektu, jsou zpracovány podle ustanovení zákona číslo

89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen "OZ"), právních předpisů

pro ochranu spotřebitele a dalších účinných právních předpisů

specifikujících práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

V případě, že osoba nakupující zboží jedná v rámci své podnikatelské

činnosti za účelem realizovat svoji výdělečnou činnost, odlišnosti pravidel

obchodních podmínek pro podnikatele se uvedou do některého druhu

kupní smlouvy, kterou účastnící uzavřou.

Tyto "VOP" upravují obecné podmínky smluvních vztahů mezi

prodávajícím a kupujícím a v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ

vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní

smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím

internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce

www.secondhand-kejik.cz.

I. Předmět plnění

Předmětem plnění je prodej použitého textilního zboží, věcí, jež jsou

opotřebené obvyklým užíváním a na které není poskytována záruka.

V souladu s ustanovením § 2168 OZ je poskytována doba 12 měsíců pro

uplatnění práv z vadného plnění. Záruka za jakost je poskytována jen na

nové zboží a to v délce 24 měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Tyto "VOP", platí pro všechny dodávky zboží obchodním partnerům a

spotřebitelům, fyzickým i právnickým osobám, kteří jsou dále uvedeni jen

jako kupující a stávají se nedílnou součástí uzavřených "Rámcových

kupních smluv", Kupních smluv" a Dílčích kupních smluv".

Tyto "VOP" kupující v plném rozsahu přijímá provedením objednávky,

uzavřením některého druhu kupní smlouvy nebo převzetím zboží a

současně tyto úkony určují okamžik vstoupení prodávajícího a kupujícího

do smluvního vztahu a okamžik uzavření smlouvy.

Vstupem do smluvního vztahu se prodávající zavazuje dodat kupujícímu

zboží podle objednávky, ať již uzavřené v ústní či písemné formě, a to

podle specifikace druhů, množství a balení předané v objednávce a

kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit fakturovanou kupní cenu.

II. Cena

Cenou se rozumí částka ze skladu prodávajícího. V ceně nejsou zahrnuty

dopravní náklady, balné ani náklady na pojištění zboží v průběhu dopravy.

Veškeré ceny jsou smluvní a cena za zboží je stanovena na základě

aktuálního ceníku prodávajícího.

Pokud není stanoveno jinak, účtuje prodávající kupujícímu manipulační

poplatek - dopravné a balné ve výši uvedené v ceníku prodávajícího.

U jednorázových dodávek zboží nad 10 000,- Kč bez DPH tento

manipulační poplatek prodávající neúčtuje.

K ceně je účtováno DPH v platné výši a sazbě v případě, že je prodávající

plátce DPH.

Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny v

souladu s příslušnými právními předpisy. Případné odchylky v celkové

ceně mohou být způsobeny použitím zaokrouhlení.

Ceny v akcích platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou datem

ukončení akce.

III. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu fakturovanou cenu, a to ve

lhůtě splatnosti uvedené na faktuře - dokladu o prodeji. Faktury jsou

splatné hotově na prodejně při převzetí zboží, na dobírku hotově přepravci

při dodání zboží, platební kartou online při realizaci nákupu, využitím

online bankovnictví - online platební brány, bezhotovostním převodem ve

prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného na faktuře nebo jiným

dohodnutým způsobem. Při nedodržení platebních podmínek je kupující

povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vymáháním pohledávek

a další náklady s tím související.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího,

nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu

účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně

online.

IV. Dodací podmínky

Prodávající předá kupujícímu předmět nákupu v ujednaném množství,

jakosti a provedení. Pokud není s kupujícím ujednán způsob, jak má být

dodávka zabalena, provede toto prodávající způsobem potřebným pro

přepravu a ochranu předmětu nákupu. Zboží bude odesláno kupujícímu na

adresu uvedenou v objednávce.

Prodávajícím uváděné dodací lhůty platí ode dne úplného tzv. konečného

vyjasnění objednávky. Termíny a lhůty jsou nezávazné, jestliže nejsou

výslovně, písemnou formou smluveny jako závazné. Termín plnění má

prodávající právo prodloužit v případě, že jeho dodavatelé budou v

prodlení s dodávkami zboží dle objednávky.

Posunout termín dodávky je prodávající oprávněn z důvodu zásahu vyšší

moci a z důvodu událostí, které provedení dodávky zásadním způsobem

ztěžují nebo je znemožňují - například provozní poruchy, stávky, úřední

nařízení atd., i když k nim dojde u dodavatele. Náhradní termín musí být

přiměřený a jeho délka musí být alespoň tři týdny. Po marném uplynutí

náhradního termínu může objednatel od smlouvy odstoupit. Nároky

na náhradu škody jsou vyloučeny.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání, ve spolupráci s dopravcem,

překontrolovat stav zásilky a je oprávněn odmítnout převzetí poškozené

nebo neúplné zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno

neprodleně oznámit e-mailem na adresu uvedenou v kontaktech

prodávajícího, sepsat s dopravcem protokol o poškození a zaslat jej

e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

V. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k nakupovanému zboží až po úplném

zaplacení kupní ceny, tzn. v okamžiku prokázaného úplného zaplacení

kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím

zboží, a to v místě dodání zboží určeném na objednávce.

VI. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

Hlavním předmětem plnění je:

a) prodej použitého textilního zboží, věcí, jež jsou opotřebené obvyklým

užíváním, na které není poskytována záruka na jakost. V souladu

s ustanovením § 2168 OZ je poskytována doba 12 měsíců pro

uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující provedením objednávky bere tuto skutečnost na vědomí,

přijímá ji a vyjadřuje souhlas, že použité zboží zohledňuje cenu, míru

opotřebení a případné vady zboží. Při případném nesouhlasu

s doručeným zbožím se kupující může písemně mailem nebo

telefonicky obrátit na jednatele prodávajícího, který s ním dohodne

způsob řešení.

b) Záruka za jakost je poskytována jen na nové zboží, a to v délce 24

měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Na nové zboží prodávající poskytuje kupujícímu záruku podle ustanovení

občanského zákoníku, na kvalitu zboží také v délce uvedené u konkrétního

druhu zboží. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ustanovení §

2095 a 2096 OZ. Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé škody

vzniklé v důsledku nesprávného použití a prodeje zboží jinému odběrateli.

Záruka se také nevztahuje na vady, které byly způsobené třetí osobou,

vyšší mocí nebo jinou nahodilou událostí a nesprávným použitím zboží.

Dále se záruční povinnost nevztahuje na škody způsobené: běžným

opotřebením, neodborným zásahem, použitím pro jiný než stanovený účel,

zanedbanou údržbou, poškozením od uživatele, vnějšími vlivy, jako

ohněm, vodou, solemi, louhy, kyselinami, mechanickým poškozením při

neodborné dopravě, zásahem třetích osob a znehodnocením.

Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li kupujícím za zboží dosud zaplacena

splatná kupní cena. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se

o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při

uzavření smlouvy. Vady zboží je kupující povinen uplatnit písemně spolu

s oznámením požadavku jaké nároky z vad zboží uplatňuje.

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez

zbytečných odkladů informovat prodávajícího o zjištěných závadách,

nejpozději však do tří dnů. Při zjištění vad zboží zákazník bez prodlení

informuje elektronicky prodávajícího na e-mail uvedený v části kontakty.

O reklamovaném zboží se zpracuje reklamační protokol, který je předán

spolu s vadným zbožím do sídla firmy. V oznámení vad zboží a při

uplatňování práv z vad je kupující povinen uvést číslo dodacího listu,

skladové číslo zboží a popsat předmětné vady. Prodávající na protokolu

potvrdí datum převzetí, obsah reklamace a předpokládaný způsob řešení a

kopii takto doplněného reklamačního protokolu předá kupujícímu.

Pověřený pracovník prodávajícího rozhodne do sedmi pracovních dnů o

oprávněnosti reklamace, která bude vyřízena bez zbytečných odkladů,

nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění. V případě oprávněné

reklamace se prodávající s kupujícím dohodnou na řešení vícenákladů.

V záruční době je prodávající povinen reklamované zboží zdarma dle jeho

volby opravit nebo vyměnit za nové, jestliže je z viny prodávajícího

nepoužitelné nebo je jeho použitelnost výrazně omezena.

Při uplatnění práva z vadného plnění prodávající po dohodě může cenu

snížit nebo zboží převzít zpět.

VII. Poučení odstoupit od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1820 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb.

občanského zákoníku a nařízením vlády 363/2013 Sb. je

předkládáno následující poučení před uzavřením smlouvy u smluv

uzavíraných distančním způsobem:

Společnost prodávajícího při jednáních používá mimo jiné i komunikační

prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické

přítomnosti smluvních stran. Z tohoto důvodu prodávající respektuje

zákonná omezení ust. § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. sdělit

zákazníkům, jakožto spotřebitelům v dostatečném předstihu před

uzavřením vlastní smlouvy distančním způsobem, informaci o právu na

odstoupení od smlouvy o nákupu zboží.

Od smlouvy je možné uplatnit právo odstoupit:

 Podmínky odstoupení: bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne

následujícího po dni "uzavření smlouvy". Aby byla dodržena lhůta

pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od

smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující o svém

odstoupení od smlouvy informuje společnost prodávajícího písemně

na adresu sídla, nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu

uvedenou v kontaktech prodávajícího. Pokud využije této možnosti,

prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí tohoto oznámení

o odstoupení od smlouvy. Pro obě formy může kupující použít níže

uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud kupující odstoupí od

smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14

dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy a bylo

vráceno zaslané zboží, všechny platby, které obdržel, včetně

nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v

důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější

způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení

plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující

použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil

jinak.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát :

společnost .............................................................................................................

e-mailová adresa ......................................

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy

o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

1) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

2) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

3) Adresa spotřebitele/spotřebitelů

4) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář

zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


VIII. Zákazník souhlasí s uvedením obecných údajů v

referencích dodavatele

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací na kupujícím

poskytnuté adresy, včetně elektronických. Kupující bere na vědomí, že

prodávající zveřejňuje na svých internetových stránkách významné

zákazníky podle objemu nákupu, druhu sortimentu a regionu. Tento

souhlas může kupující kdykoliv zrušit nebo jeho část vzít zpět.

IX. Závěrečná ustanovení

Jestliže nebude v případě sporu dosaženo vzájemné shody, má každá ze

stran právo obrátit se na soud, kterým je místně příslušný soud prvního

stupně, v jehož obvodu má sídlo společnost prodávajícího.

Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené blíže těmito všeobecnými

obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo

89/2012 Sb. občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými

právními předpisy platnými na území České republiky.

Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být

prováděny pouze písemně jako číslované dodatky k těmto všeobecným

obchodním podmínkám.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2020.