Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu
SecondhandKejik


společnosti Tomáš Kejík-TexTo s.r.o., IČ: 052 83 442, DIČ: CZ05283442, se sídlem Masarykovo náměstí 10/9, 680 01 Boskovice,
zapsané v obchodním rejstříku:
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94506
statutární orgán - jednatel:
Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice
osoba odpovědná za provoz internetového obchodu:
Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice
pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Tomáš Kejík, nar. 23.5.1986, Vinohrádky 2328/26, 680 01 Boskovice
Kontaktní údaje: e-mail: tomaskejik@gmail.com, tel.: +420 725 739 906;
(společnost je ve VOP dále uváděná jako "prodávající")


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") prodávajícího, jako podnikatelského subjektu, jsou zpracovány podle ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen "OZ"), právních předpisů pro ochranu spotřebitele a dalších účinných právních předpisů specifikujících práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

V případě, že osoba nakupující zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti za účelem realizovat svoji výdělečnou činnost, odlišnosti pravidel obchodních podmínek pro podnikatele se uvedou do některého druhu kupní smlouvy, kterou účastnící uzavřou.

Tyto "VOP" upravují obecné podmínky smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím a v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.secondhandkejik.cz.

I. Předmět plnění

Předmětem plnění je prodej použitého textilního zboží, věcí, jež jsou opotřebené obvyklým užíváním a na které není poskytována záruka. V souladu s ustanovením § 2168 OZ je poskytována doba 12 měsíců pro uplatnění práv z vadného plnění. Záruka za jakost je poskytována jen na nové zboží a to v délce 24 měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Tyto "VOP", platí pro všechny dodávky zboží obchodním partnerům a spotřebitelům, fyzickým i právnickým osobám, kteří jsou dále uvedeni jen jako kupující a stávají se nedílnou součástí uzavřených "Rámcových kupních smluv", Kupních smluv" a Dílčích kupních smluv".

Tyto "VOP" kupující v plném rozsahu přijímá provedením objednávky, uzavřením některého druhu kupní smlouvy nebo převzetím zboží a současně tyto úkony určují okamžik vstoupení prodávajícího a kupujícího do smluvního vztahu a okamžik uzavření smlouvy.

Vstupem do smluvního vztahu se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží podle objednávky, ať již uzavřené v ústní či písemné formě, a to podle specifikace druhů, množství a balení předané v objednávce a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit fakturovanou kupní cenu.

II. Cena

Cenou se rozumí částka bez DPH ze skladu prodávajícího. V ceně nejsou zahrnuty dopravní náklady, balné ani náklady na pojištění zboží v průběhu dopravy. Veškeré ceny jsou smluvní a cena za zboží je stanovena na základě aktuálního ceníku prodávajícího.

Pokud není stanoveno jinak, účtuje prodávající kupujícímu manipulační poplatek - dopravné a balné ve výši uvedené v ceníku prodávajícího. U jednorázových dodávek zboží nad 10 000,- Kč bez DPH tento manipulační poplatek prodávající neúčtuje.

K ceně je účtováno DPH v platné výši a sazbě.

Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny v souladu s příslušnými právními předpisy. Případné odchylky v celkové ceně mohou být způsobeny použitím zaokrouhlení.

Ceny v akcích platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou datem ukončení akce.

III. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu fakturovanou cenu, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře - dokladu o prodeji. Faktury jsou splatné hotově na prodejně při převzetí zboží, na dobírku hotově přepravci při dodání zboží, platební kartou online při realizaci nákupu, využitím online bankovnictví - online platební brány, bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného na faktuře nebo jiným dohodnutým způsobem. Při nedodržení platebních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vymáháním pohledávek a další náklady s tím související.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.

IV. Dodací podmínky

Prodávající předá kupujícímu předmět nákupu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud není s kupujícím ujednán způsob, jak má být dodávka zabalena, provede toto prodávající způsobem potřebným pro přepravu a ochranu předmětu nákupu. Zboží bude odesláno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

Prodávajícím uváděné dodací lhůty platí ode dne úplného tzv. konečného vyjasnění objednávky. Termíny a lhůty jsou nezávazné, jestliže nejsou výslovně, písemnou formou smluveny jako závazné. Termín plnění má prodávající právo prodloužit v případě, že jeho dodavatelé budou v prodlení s dodávkami zboží dle objednávky.

Posunout termín dodávky je prodávající oprávněn z důvodu zásahu vyšší moci a z důvodu událostí, které provedení dodávky zásadním způsobem ztěžují nebo je znemožňují - například provozní poruchy, stávky, úřední nařízení atd., i když k nim dojde u dodavatele. Náhradní termín musí být přiměřený a jeho délka musí být alespoň tři týdny. Po marném uplynutí náhradního termínu může objednatel od smlouvy odstoupit. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání, ve spolupráci s dopravcem, překontrolovat stav zásilky a je oprávněn odmítnout převzetí poškozené nebo neúplné zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu uvedenou v kontaktech prodávajícího, sepsat s dopravcem protokol o poškození a zaslat jej e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

V. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k nakupovanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, tzn. v okamžiku prokázaného úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, a to v místě dodání zboží určeném na objednávce. 

VI. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

Hlavním předmětem plnění je:

  1. a) prodej použitého textilního zboží, věcí, jež jsou opotřebené obvyklým užíváním, na které není poskytována záruka na jakost. V souladu s ustanovením § 2168 OZ je poskytována doba 12 měsíců pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující provedením objednávky bere tuto skutečnost na vědomí, přijímá ji a vyjadřuje souhlas, že použité zboží zohledňuje cenu, míru opotřebení a případné vady zboží. Při případném nesouhlasu s doručeným zbožím se kupující může písemně mailem nebo telefonicky obrátit na jednatele prodávajícího, který s ním dohodne způsob řešení.

  1. b) Záruka za jakost je poskytována jen na nové zboží, a to v délce 24 měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Na nové zboží prodávající poskytuje kupujícímu záruku podle ustanovení občanského zákoníku, na kvalitu zboží také v délce uvedené u konkrétního druhu zboží. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 a 2096 OZ. Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé škody vzniklé v důsledku nesprávného použití a prodeje zboží jinému odběrateli.

Záruka se také nevztahuje na vady, které byly způsobené třetí osobou, vyšší mocí nebo jinou nahodilou událostí a nesprávným použitím zboží. Dále se záruční povinnost nevztahuje na škody způsobené: běžným opotřebením, neodborným zásahem, použitím pro jiný než stanovený účel, zanedbanou údržbou, poškozením od uživatele, vnějšími vlivy, jako ohněm, vodou, solemi, louhy, kyselinami, mechanickým poškozením při neodborné dopravě, zásahem třetích osob a znehodnocením.

Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li kupujícím za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Vady zboží je kupující povinen uplatnit písemně spolu s oznámením požadavku jaké nároky z vad zboží uplatňuje.

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o zjištěných závadách, nejpozději však do tří dnů. Při zjištění vad zboží zákazník bez prodlení informuje elektronicky prodávajícího na e-mail uvedený v části kontakty.

O reklamovaném zboží se zpracuje reklamační protokol, který je předán spolu s vadným zbožím do sídla firmy. V oznámení vad zboží a při uplatňování práv z vad je kupující povinen uvést číslo dodacího listu, skladové číslo zboží a popsat předmětné vady. Prodávající na protokolu potvrdí datum převzetí, obsah reklamace a předpokládaný způsob řešení a kopii takto doplněného reklamačního protokolu předá kupujícímu. 

Pověřený pracovník prodávajícího rozhodne do sedmi pracovních dnů o oprávněnosti reklamace, která bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění. V případě oprávněné reklamace se prodávající s kupujícím dohodnou na řešení vícenákladů.

V záruční době je prodávající povinen reklamované zboží zdarma dle jeho volby opravit nebo vyměnit za nové, jestliže je z viny prodávajícího nepoužitelné nebo je jeho použitelnost výrazně omezena. Při uplatnění práva z vadného plnění prodávající po dohodě může cenu snížit nebo zboží převzít zpět.

VII. Poučení odstoupit od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1820 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a nařízením vlády 363/2013 Sb. je předkládáno následující poučení před uzavřením smlouvy u smluv uzavíraných distančním způsobem:

Společnost prodávajícího při jednáních používá mimo jiné i komunikační prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Z tohoto důvodu prodávající respektuje zákonná omezení ust. § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. sdělit zákazníkům, jakožto spotřebitelům v dostatečném předstihu před uzavřením vlastní smlouvy distančním způsobem, informaci o právu na odstoupení od smlouvy o nákupu zboží.

Od smlouvy je možné uplatnit právo odstoupit:

❖ Podmínky odstoupení: bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni "uzavření smlouvy". Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

❖ Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující o svém odstoupení od smlouvy informuje společnost prodávajícího písemně na adresu sídla, nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech prodávajícího. Pokud využije této možnosti, prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro obě formy může kupující použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

❖ Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy a bylo vráceno zaslané zboží, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát :

společnost .............................................................................................................

e-mailová adresa ......................................

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

1) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

2) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

3) Adresa spotřebitele/spotřebitelů

4) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


VIII. Zákazník souhlasí s uvedením obecných údajů v referencích dodavatele

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací na kupujícím poskytnuté adresy, včetně elektronických. Kupující bere na vědomí, že prodávající zveřejňuje na svých internetových stránkách významné zákazníky podle objemu nákupu, druhu sortimentu a regionu. Tento souhlas může kupující kdykoliv zrušit nebo jeho část vzít zpět. 

IX. Závěrečná ustanovení

Jestliže nebude v případě sporu dosaženo vzájemné shody, má každá ze stran právo obrátit se na soud, kterým je místně příslušný soud prvního stupně, v jehož obvodu má sídlo společnost prodávajícího.

Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené blíže těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být prováděny pouze písemně jako číslované dodatky k těmto všeobecným obchodním podmínkám.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.4.2020.